Cursusinformatie

Cursusinformatie

Het gaat er niet om wat bijen ons kunnen geven,
maar wat wij van hen kunnen leren!

De huidige achteruitgang van de bijen heeft als positief resultaat gehad dat de grote ecologische en economische betekenis van de bijen nu wereldwijd wordt onderkend. Waren de bijen voorheen vooral bekend als producenten van honing en enkele andere bijenproducten, nu is algemeen bekend dat de bijen de belangrijkste bestuivers zijn en door deze “eco-service” van onmisbare betekenis voor ons.

Veel voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen en men schat hun bestuivings-waarde wereldwijd ver boven de 200 miljard US dollar.De honingbij, Apis mellifera, is de belangrijkste bestuiver, maar andere bijen zoals hommels en veel soorten solitaire bijen zijn ook van groot ecologisch en economisch belang.


De cursus “Bijenteelt voor Biologen” vormt een introductie in de wereld van de bijen en het houden van honingbijen. Naast algemene kennis over hun anatomie en levenscyclus richt de cursus zich m.n. op hun biotoop, onze gezamenlijke leefwereld; wat en waar heeft het domesticeren van de honingbij ons als mensen gebracht? Wat kunnen zij ons vertellen? En: hoe verhouden wij ons in een veranderende mondiaal ingerichte wereld tot de bij?

Colleges

Deze cursus bestaat uit 2-wekelijkse lessen van begin februari tot eind juni. Zowel de theorielessen als de praktijklessen zijn allemaal verplicht voor het halen van de cursus!

Tijdens de theorielessen zullen de biologie en jaarcyclus van de honingbij behandeld worden en focussen we met name op de relatie met de leefomgeving. Daarnaast zijn er opdrachten en zelfstudie.

De praktijklessen betreffen werken met bijenvolken en hun relatie met de leefomgeving. De deelnemers leren hierbij zelfstandig en verantwoord handelingen in een bijenvolk uit te voeren. De deelnemers leren een bijenvolk te beoordelen i.r.t. hun leefomgeving en doen hiervan verslag middels vlogs en andere praktische zelfstudieopdrachten.

Vanwege het accent op het praktisch werk is er een maximum aantal van 20 deelnemers. Voor het praktische deel wordt de groep opgedeeld in 2 groepen voor het werken op bijenstanden in de Botanische Tuinen en op de Driehoek, beide in de Uithof, Utrecht.

Bijencursus

Coordinator:Dinja de Groot
DocentenDinja de Groot, Richard Zweekhorst
ECTS2,5
PeriodeFebruari t/m Juni
TimeslotE
BenodigdhedenSyllabus Cursus Natuurinclusief imkeren 2024 van Erfgoedimker (20,-)